Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Cereri de acces la informații de interes public

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite și să obțină informații de interes public în condițiile legii, prin înaintarea către Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a unei cereri de comunicare a informațiilor de interes public.
 
 Cererea poate fi:
 
a) transmisă în formă electronică;
 
b) depusă în scris sau expediată prin poștă;
 
c) adresată verbal (direct sau prin telefon).
 
Pentru cererea transmisă în formă electronică nu este necesară întrunirea cerințelor legale stabilite pentru documentele electronice.
 
Cererea conține următoarele elemente obligatorii:
 
a) numele și prenumele sau denumirea solicitantului;
 
b) adresa poștală a solicitantului, precum și adresa poștei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale;
 
c) denumirea furnizorului de informații;
 
d) specificarea informației de interes public solicitate, cu detalii suficiente și concludente, care să permită identificarea acesteia de către furnizorul de informații.
 
 
 Solicitantul nu este obligat să motiveze sau să justifice cererea sa, iar semnarea olografă sau electronică a cererii nu este obligatorie.
 
* Cererea care nu conține numele și prenumele sau denumirea solicitantului sau adresa poștală a solicitantului, precum și adresa poștei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale nu se examinează.
 
* Dacă în cerere nu este specificată informația solicitată sau dacă, din conținutul cererii, nu este posibilă identificarea informației solicitate, solicitantului i se indică asupra neajunsului și i se oferă un termen de cel puțin 5 zile lucrătoare pentru înlăturarea acestuia; AGCC va acorda asistență și sprijinul necesare solicitantului pentru specificarea informației. În cazul în care solicitantul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, cererea nu se examinează, fapt despre care este informat solicitantul.
 
Termenul de examinare și soluționare a cererii: Informațiile de interes public se comunică solicitantului din momentul în care sunt disponibile pentru a fi comunicate, dar nu mai târziu de 10 zile de la data înregistrării cererii.
 
* Termenul poate fi prelungit cu cel mult 7 zile în cazul în care cererea este complexă sau se solicită un volum mare de informații, care necesită timp suplimentar pentru prelucrare. Prelungirea are efect doar dacă solicitantul este informat despre aceasta în scris, cu indicarea motivelor prelungirii.
* Cererile adresate verbal se soluționează imediat, în ziua înaintării, dacă informațiile solicitate sunt disponibile pentru a fi comunicate imediat. În cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pentru a fi comunicate imediat sau acestea sunt cu accesibilitate limitată, solicitantul este îndrumat să înainteze o cerere în formă electronică sau în scris.
 
Informațiile de interes public sunt comunicate solicitantului în limba în care sunt disponibile.

 

Comunicarea informațiilor de interes public este gratuită, cu excepțiile prevăzute în actele normative, dacă se realizează prin:
 
a) furnizarea informației în formă electronică;
 
b) expedierea informației prin poștă, pe suport de hârtie, și volumul nu depășește 20 de pagini;
 
c) eliberarea informației la sediul furnizorului de informații, pe suport de hârtie, și volumul nu depășește 20 de pagini;
 
d) examinarea informației în original, la sediul furnizorului de informații;
 
e) expunerea informației în formă verbală, în cazul cererilor adresate verbal.
 
 În cazul în care volumul informației depășește volumul de 20 pagini, furnizorul de informații are dreptul să solicite o plată de 0,02 unități convenționale pentru fiecare pagină adițională. O unitate convențională constituie 50 de lei.
 
Dacă informațiile solicitate sunt înregistrate în altă formă decât pe suport de hârtie sau în formă electronică, furnizorul de informații are dreptul să solicite o plată care nu poate depăși costurile pentru reproducerea informațiilor și, după caz, pentru expedierea acestora solicitantului.
 
Plățile pentru comunicarea informațiilor de interes public nu pot depăși cheltuielile efective suportate de furnizorul de informații.