Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț privind inițierea concursului de ocuparea funcției de director al Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile

Publicat la:Lun, 03/11/2024 - 12:03

   Consiliul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile (în continuare – Consiliul), în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 959/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie și cadastru și modificarea unor acte normative), și Statutului Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, aprobat prin hotărârea precitată şi Procesul-verbal al Consiliului al Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile nr. 2 din 06.03.2024, anunță concursul pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile.

 

Concursul se va desfășura:

   În corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, aprobat prin Procesul-verbal al Consiliului al Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile nr. 1 din 08.02.2024, poate fi accesat pe pagina web: www.info@agcc.gov.md, www.info@ipcbi.gov.md.

Informația necesară:

 1. Denumirea instituției publice: Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile
 2. Sediul instituției publice: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 47.
 3. Denumirea funcției: director
 4. Unități disponibile: 1 unitate

 

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs:

Termenul limită de depunere a dosarului de participare la concurs este data de 29.03.2024, ora 17:00.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

         În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs cu cel mult 3 zile înainte de ziua desfășurării concursului.

 

Locul depunerii dosarului:

         Dosarele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, va fi depus la sediul AGCC: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr. 48, etajul 3, bir. 302

 

Persoana de contact:

Dna. Marina PROCOPI, șefa Serviciului resurse umane, Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, (secretarul comisiei de concurs) Tel: 022-881-275, e-mail: marina.procopi@agcc.gov.md

 

Dosarul de participare la concurs poate fi depus de luni până vineri, orele 08:00-17:00, cu excepția zilelor de sărbătoare (nelucrătoare).

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la funcția de director al Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, va întruni următoarele cerințe:

a)      deține cetățenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română și o limbă de circulație internațională (minium nivel B1);

c)      posedă cunoștințe ale legislației în domeniu, cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint etc.

d)      are o reputație bună – totalitatea informațiilor oficiale confirmă profesionalismul, onestitatea, integritatea și posedarea altor calități, care dovedesc, că această persoană va activa în conformitate cu actele normative și nu va periclita siguranța și credibilitatea instituției. La evaluarea reputației se va ține cont, de faptul, dacă persoana nu se află sub urmărire penală, nu are calitatea de inculpat, nu are antecedente penale, nu există probe care ar demonstra că în ultimii cinci ani persoana a purtat răspundere pentru infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave ori pentru săvârșirea uneia sau a mai multor infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, de corupție în sectorul privat sau contra autorităților publice și a securității de stat;

e)      are capacitate deplină de exercițiu;

f)       nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

g)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătății;

h)      are studiile superioare complete (licență/master) în domeniul juridic, administrare publică, cadastru, finanțe, economie;

i)       are cel puțin 5 ani de activitate profesională și 3 ani de activitate managerială;

j)       în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

k)      nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

l)       nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

m)   nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Tip de angajare: Perioadă determinată (5 ani)

 

Lista documentelor necesare pentru a participa la concurs:

a)      cererea de participare la concurs, conform modelului (Anexa 1  Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile);

b)      lista actelor depuse la cererea de participare la concurs, cu numerotarea paginilor;

c)      curriculum vitae (CV), conform modelului EuroPass;

d)      conceptul de „dezvoltare instituțională”, care reflectă viziunea candidatului asupra priorităților și direcților principale de dezvoltare ale Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, care nu va depăși 5 pagini;

e)      copia buletinului de identitate;

f)       copia diplomelor de studii;

g)      documentele ce atestă experiența profesională;

h)      cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere, conform modelului (Anexa nr. 2 Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile);

i)       acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3 Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile).

Candidatul poate anexa și alte documente, pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea sa profesională, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor, proiectelor naționale sau internaționale, certificate de absolvire a cursurilor sau a stagiilor de perfecționare profesională și/sau de specializare, lista publicațiilor științifice etc.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a verifica veridicitate lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau prin e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării interviului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

La depunerea dosarului de către candidat, personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, unul dintre care se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 959/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie și cadastru și modificarea unor acte normative);
 4. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 5. Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998;
 6. Legea salarizării nr. 847/2002;
 7. Legea privind administrația publică centrală de specialitate nr. 98/2012;
 8. Legea privind declararea averii și a intereselor personale 133/2016;
 9. Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008;
 10. Legea integrității nr. 82/2017;
 11. Legea privind accesul la informație de interes public nr. 148/2023.