Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț cu privire la suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru

Agenția Relații Funciare și Cadastru (str.S. Lazo, 48, mun.Chișinău), anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei publice vacante din cadrul autorității:

Specialist (fpe), Direcția geodezie, cartografie, geoinformatică – 1 unitate.

 

Scopul general al funcției:

Contribuirea la elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii, infrastructurii naţionale de date spațiale (INDS) şi  dezvoltarea colaborării internaţionale.

Sarcinile de bază:

1. Participă la elaborarea şi promovarea politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticiiși infrastructurii de date spațiale;

2. Asigură transparenţa în procesul adoptării deciziilor privind elaborarea actelor legislative şi normative noi şi modificarea celor existente; 

3. Monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor noi în domeniul organizării activităţii geodezice, cartografice, geoinformatice și infrastructurii de date spațiale;

4. Participă la integrarea datelor spaţiale existente în infrastructura europeană şi globală de date spaţiale.

5. Participă la dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul geodezei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii de date spațiale.

 

Tip de angajare:

Perioadă nedeterminată

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

Studii:

-         Superioare, de licenţă sau echivalente,  în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii.

 

Experienţă profesională:

-         Vechime în muncă în specialitate cel puţin 1-3 ani, vechimea în muncă în serviciul public va fi un avantaj.

 

Cunoștințe :

-         Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-         Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1;

-         Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, MapInfo, Internet, ect.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

 

  • · Formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, anexa nr. 1);
  • · Copia buletinului de identitate

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs. ;

  • · Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare
  • · Documente ce atestă experiența profesională

Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

  • · Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Modalitatea de depunere a documentelor

 

Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail.

 

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 31 octombrie 2022, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Agenția Relații Funciare și Cadastru (str. S. Lazo 48, et.3, bir.304, date contact: 022-88-12-75, e-mail: marina.procopi@arfc.gov.md).

 

Bibliografie:

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994.

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008.

Legea privind Codul de Conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008.

Legea Nr. 254 /2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale.

Hotărârea Guvernului nr. 737/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora.

Legea nr.778 din 27.12.2001 „Cu privire la geodezie, cartografie si geoinformatica”.

Hotărârea Guvernului nr.383/2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției Relații Funciare și Cadastru.”

 Hotărârea Guvernului nr.731/1997 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Cartografo-Geodezic de Stat al Republicii Moldova.”

Hotărârea Guvernului nr.48/2001 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rețeaua geodezică națională.”

Documents: